Rakennettu ympäristö luo hyvinvointia

Ke, 06.02.2019 - 10:38
Rakennettu ympäristö luo hyvinvointia

Terveelliset, turvalliset ja vastuulliset rakennusratkaisut ovat seuraava suuri kuluttajakäyttäytymistä ohjaava trendi. Kestävä rakentaminen tuo yhä useammalle lisäarvoa, josta ollaan valmiita maksamaan.

Vaikka rakennusten merkitys ihmisen fyysiselle ja henkiselle terveydelle on alkanut viime vuosina saada enemmän huomiota, ei käyttäjien hyvinvointi vielä ohjaa rakentamista: niin asunnoissa kuin työpaikoillakin on monesti puutteita sisäilman, ääniympäristön, lämpömukavuuden, päivänvalon ja esteettisyyden kannalta.

Vietämme suurimman osan elämästämme sisätiloissa – asuen, opiskellen ja työtä tehden. Asuminen on lisäksi monille suurin yksittäinen investointi elämän aikana; yli kaksi kolmasosaa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa. Koska rakennetun ympäristön rooli elämässämme on merkittävä, päätimme selvittää, millaisena suomalaiset kokevat oman hyvinvointinsa ja kuinka rakennukset siihen vaikuttavat.

Rakennetulla ympäristöllä selvä vaikutus

Yleisesti ottaen voimme mainiosti. Tutkimuksemme* vastaajista suurin osa (77 %) koki oman hyvinvointinsa olevan hyvä. Yli 65-vuotiaat kokivat hyvinvointinsa hieman paremmaksi kuin nuoremmat ikäryhmät.

Kun kysyimme lähes tuhannelta suomalaiselta kokevatko he rakennetun ympäristön vaikuttavan hyvinvointiinsa, tulos oli selkeä: lähes kaksi kolmasosaa (63 %) kokee rakennusten vaikuttavan merkittävästi henkiseen ja fyysiseen olotilaansa.

Rakennuksista eniten vaikuttaa koti: suurin osa (79 %) kokee kodin vaikuttavan omaan hyvinvointiin paljon tai melko paljon. Myös työpaikalla on merkittävä yhteys kehoon ja mieleen: 66 % suomalaisista kokee työympäristön vaikuttavan merkittävästi hyvinvointiinsa.

Ihmisten hyvinvointi rakentamisen lähtökohdaksi

Sekä kodin että työympäristön kohdalla sisäilman laadun koetaan vaikuttavan hyvinvointiin eniten. Myös päivänvalolla, lämpötilalla, yleisellä viihtyvyydellä, turvallisuudella, siisteydellä, rakennusmateriaaleilla ja sisustuksella on suomalaisten mielestä merkittävästi vaikutusta.

Hyvinvointia heikentävinä tekijöinä suomalaiset pitävät vastaavasti huonoa sisäilmaa, meluisuutta, kuumuutta, likaisuutta, hajuja, kosteutta, kylmyyttä, vetoa sekä heikkoa valaistusta.

– Sisätiloilla on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin. Me ymmärrämme hyvinvoinnin yksilön mukavuutena, joka syntyy rakennuksen hyvästä sisäilmasta ja ääniympäristöstä, sopivasta lämpötilasta sekä esteettisyydestä. Nämä ovat tavoitteita, joiden tulisi ohjata rakentamista kaikkialla. Oikeilla materiaali- ja tuotevalinnoilla voidaan tuottaa hyvinvointia tukevia sisäympäristöjä ja ennaltaehkäistä ongelmia. Lisäksi valinnoissa tulisi aina ajatella rakennuksen koko elinkaarta, toteaa Saint-Gobain Finlandin markkinointijohtaja Viktor Lax.

Rakentaminen vastuullisuus kiinnostaa

Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten kiinnostusta kestävään, vihreään rakentamiseen sekä rakennusten ympäristövaikutuksiin: kiinnostuneita on yli puolet (53 %) vastaajista. Etenkin työssään usein rakentamiseen ja remontoimiseen liittyviä päätöksiä tekevät ovat kiinnostuneita ekologisesta rakentamisesta. Myös naiset, nuoret, mökin omistajat sekä viimeisen kahden vuoden aikana rakentaneet tai remontoineet ovat aiheesta muita kiinnostuneempia.

Rakennusmateriaalien ja rakennusten luokituksiin ja sertifiointeihin kiinnitetään huomiota kuitenkin vielä melko vähän: vain yksi viidestä kiinnittää paljon huomiota luokituksiin. Merkintöjä huomioivat eniten rakentamisen ja remontoimisen parissa työskentelevät.

Tutkimustulokset tukevat näkemystä siitä, että suomalaisten tietoisuus kestävän rakentamisen ratkaisuista tulee kasvamaan, kun koko kansalle tutut merkinnät, kuten Joutsenmerkki, yleistyvät myös rakennuksessa – erityisesti asuntorakentamisessa.

– Uskomme, että kestävälle ja ihmisten hyvinvointia lisäävälle rakentamiselle käy samoin kuin luomuruualle, jonka suosio on kasvanut räjähdysmäisesti kuluttajien keskuudessa kaikkialla länsimaissa. Terveelliset, turvalliset rakennusratkaisut ovat tulevaisuudessa yhä useammalle ostopäätökseen vahvasti vaikuttava tekijä, Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser sanoo.

Saint-Gobain haluaa tuoda rakennetun ympäristön käyttäjien hyvinvoinnin ja mukavuuden suunnittelun keskiöön. Tämä tarkoittaa laadukkaita rakennusratkaisuja niin puhtaan sisäilman ja hyvän ääniympäristön kuin lämpömukavuuden, päivänvalon ja esteettisyyden osalta – rakennetun ympäristön kestävyydestä ja ympäristövaikutuksista tinkimättä.

* Tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2018 Taloustutkimuksen Internet-paneelissa, jonka 970 vastaajaa edustivat 20-74-vuotiaita suomalaisia valtakunnallisesti.

Back top