Saint-Gobain Finlandin vastuullisuustiekartta

Saint-Gobain Finlandin tiekartta hiilineutraaliuteen

 

 

Vastuullisuustiekartan osa-alueet

Vastuullisuus ja ratkaisujemme suorituskyky ovat yksi Saint-Gobainin arvolupauksen perusta. Vastuullisuus tarkoittaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä samalla toimintamme ympäristövaikutukset minimoiden. Toimimme vastuullisesti ja edistämme ilmastokestävää, vähähiilistä rakentamista globaalisti ja paikallisesti. Haluamme olla alan vastuullisin toimija ja auttaa asiakkaitamme ja sidosryhmiä saavuttamaan omat ilmastotavoitteensa. Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisuus- ja ilmastotyöllemme - haluamme olla hiilineutraali toimija Suomessa vuonna 2035 ja globaalisti vuonna 2050. Saint-Gobain –konsernin ilmastotavoitteet ovat SBT (Science Based Target) – viitekehyksen hyväksymät. 

Olemme laatineet vastuullisuustiekartan vauhdittamaan tähänastista vastuullisuustyötämme edelleen. Vastuullisuustiekarttamme kattaa viisi osa-aluetta, joista jokaiselle on rakennettu oma toimintasuunnitelmansa välietappeineen. Tiekarttamme osa-alueet linkittyvät kaikkeen toimintaamme; päivittäinen työarki, tuotteet ja ratkaisut, tuotanto ja toimitusketjut, viestintä ja -koulutus sekä koko kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuuden ja vähähiilisyyden edistäminen.Vastuullisuustiekarttamme keskiössä ovat nyt toimintamme kokonaishiilidioksidipäästöt, jotka olemme määrittäneet vuodesta 2019 lähtien mukaan lukien myös arvoketjumme toiminta. Päästövähennysten perustaksi olemme laatineet myös kattavan hiilitiekartan.

Vastuullisuustiekarttamme osatekijät

Hiilineutraalius

Vastuuullisuusitiekarttamme vie kohti hiilineutraaliutta

Saint-Gobain -konsernin tavoitteena on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2050 mennessä. Suomessa tavoitteemme on ”nettonollata” hiilidioksidipäästömme vuoteen 2035 mennessä. Määritimme kokonaispäästömme ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Vuonna 2021 syntyneistä 143 kilotonnin kokonaispäästöistämme 25 prosenttia on lähtöisin omasta toiminnastamme (Scope 1 ja Scope 2) ja noin 75 prosenttia syntyy arvoketjun toiminnasta (Scope 3). Hiilidioksipäästömme laskemme kasvihuonekaasuprotokollan (GHG Protocol) mukaisesti. Vuonna 2021 kokonaispäästömme jakautuivat oheisen graafin mukaisesti.

Vuoteen 2035 yltävä hiilitiekarttamme sisältää toimenpiteet, joiden avulla haluamme neutraloida kokonaispäästömme nollaan. Voimme itse vaikuttaa esimerkiksi tuotantoprosessiemme energiatehokkuuteen, käytettäviin energiamuotoihin, raaka-aineisiin, prosessijätteen minimoimiseen, tuotekehitykseen sekä siihen miten matkustamme työasioissa. Monessa asiassa olemme kuitenkin riippuvaisia arvoketjumme toimijoista; raaka-ainetoimittajistamme, kumppaneistamme, asiakkaista ja muiden toimialojen ilmastotoimista sekä kehitystyöstä tulevina vuosina. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön saavuttaminen edellyttää arvoketjujen ja toimialojen yhteistyötä ja me haluamme toimia näissä verkostoissa edelläkävijänä. Kompensaatio on viimeinen keino neutraloida ne mahdollisesti jäljelle jäävät päästöt, joihin me itse tai arvoketjumme toimijat eivät voi vaikuttaa.

Katso lisää ”Hiilitiekartta – sitä saat mitä mittaat” –webinaaritallenteesta.

Ihmiset

Haluamme toimia vastuullisemmin työssä ja työpaikallaHaluamme toimia vastuullisemmin työssä ja työpaikalla. Koulutamme henkilöstöämme ilmastotietoisiin valintoihin ja päätöksentekoon päivittäisessä työssä. Kaikki työntekijämme suorittavat Saint-Gobain ja ilmasto 2050 - koulutuksen ja lisäksi vastuullisuus- ja ilmastotyö on jalkautettu uusien työntekijöiden perehdytykseen ja jokaisen henkilön ja tiimin palkitsemisperusteisiin. Mittaamme työasiamatkustamisen hiilipäästöjä ja pyrimme puolittamaan työasiamatkustamisen päästöt vuoden 2019 tasosta myös tulevina vuosina.

Koska vastuullisuus on strategiamme ytimessä, se on keskeinen osa myös yrityskulttuuriamme. Keväällä 2021 rakensimme tiekartan kokonaispäästöjemme leikkaamiseksi nollaan vuoteen 2035 mennessä. Tiekartalla on vielä paljon olettamuksia ja meistä riippumattomia tekijöitä, mutta suuntaviivat tulevaisuuteen on piirretty. Tähän työhön osallistui suuri joukko ihmisiä eri toiminnoista - tuotannosta, ostosta, tuotekehityksestä, myyntistä, markkinoinnista sekä henkilöstö- ja toimitusketjun hallinnasta. Ihan jokaisella toiminnolla ja tiimillä on roolinsa tiekarttamme toteuttamisessa. Työ on vasta alkanut, tavoite on kirkas läpi koko organisaation ja opimme matkan aikana paljon uutta.

Saint-Gobain Finland Oy:lle myönnettiin vuoden 2021 lopulla WWF Green Office -sertifikaatti. Sertifikaatti ja sen perustana toimiva toimistojen ympäristöjärjestelmä on konkreettinen työkalu henkilöstömme osallistamiseksi arjen vastuullisempiin valintoihin. 


Vuoden 2021 lopulla otimme käyttöömme myös työsuhdepolkupyöräedun koko henkilöstölle, päivitimme autopolitiikkamme ja aloitimme sähköauton latauspisteiden asentamisen toimipaikoillemme. 
 

Tuotteet ja palvelut

Saint-Gobain valmistaa vastuullisia ja innovatiivisia tuotteitaKehitämme yhä vähäpäästöisempiä ja vastuullisempia aina yhtä suorituskykyisiä tuotteita ja palveluita, joiden avulla autamme asiakkaitamme pienentämään omia ilmastovaikutuksia. Laskemme tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutukset ja tuotamme näin tärkeätä tietoa tuotekehityksen ja asiakkaidemme käyttöön. Julkaisemme uusia ja päivitämme nykyisiä EPD-ympäristöselosteitamme jatkuvasti asiakkaidemme, suunnittelijoiden ja konsulttien työtä helpottamaan. Lisäksi tarjoamme jalostetumpaa hiilipäästötietoa rakennekirjastoissamme, jossa rakenteellisiin vaatimuksiin on yhdistetty 50 vuoden elinkaarelle lasketut hiilidioksipäästöt (CO2/m/v). Rakennelaskurit löydät osoitteesta laskentapalvelut.fi (edellyttää kirjautumista) tai brändiemme sivuilta. Lue lisää, miten onnistuimme laskemaan elinkaaren hiilipäästöt lähes tuhannelle rakenteelle.

Vähäpäästöisempien tuotteiden kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon tuotteen koko elinkaari ja suunnitella tuotteita, jotka ovat kierrätettäviä, hyötykäytettäviä tai jopa uudelleenkäytettäviä elinkaarensa lopussa. Myös pakkausten kierrätettävyys ja materiaalien uusiutuvat tai kierrätetyt raaka-aineet tulee huomioida tuotesuunnittelussa.

Uudet palvelut ovat tärkeitä kiertotalouden edistämisessä ja hiilipäästöjen vähentämisessä. Olemme rakentaneet yhteistyökumppaniemme kanssa esim. kierrätysjärjestelmän Gyproc–kipsilevyjen kertolavoille ja lasivillan leikkuujätteen takaisinottopalvelun urakoitsijoiden työmaille ja teollisille asiakkaille kuten talotehtaille ja elementtivalmistajille. Gyprocin tehtaalla otetaan myös vastaan kierrätyskipsiä (joko purkukipsiä tai leikkuujätettä).

Suomessa myymistämme tuotetonneista 98 % myös valmistetaan Suomessa. Isover-lasivillalle ja Weberin kuivatuotteille onkin myönnetty Suomalaisen työn liiton Avainlippu-tunnus. 

Tuotanto ja toimitusketjut

Pyrimme minimoimaan tuotannossa syntyvän prosessijätteen määränTuotannon ja toimitusketjujemme hiilineutraaliuden osalta keskeisimmät tekijät ovat energia, raaka-aineet, pakkaukset ja kuljetukset. 

Tuotantolaitosten energiatehokkuus ja käytettävät energiamuodot sekä tuotantoprosessien optimointi resurssien käytön näkökulmasta ovat asioita, joihin voimme itse vaikuttaa. Käyttämämme sähköenergia on ollut 100% uusiutuvaa jo vuoden 2018 alusta alkaen. Forssan tehtaamme käyttämästä kaasusta 70% on paikallisesti tuotettua biokaasua. Toki teollisten prosessien sähköistäminen ei meillä, eikä muillakaan toimijoilla tapahdu ihan hetkessä - saatavilla olevat teknologiaratkaisut ja vähäpäästöisen sähköenergian saatavuus ottavat tulevina vuosina jättiloikkia. Samoin voimme nähdä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian kehittyvän harppauksin.

Tutkimme, testaamme ja otamme käyttöön vaihtoehtoisia raaka-aineita, joiden avulla voimme korvata neitseellisiä tai päästöintensiivisiä raaka-aineita jo käyttämiemme kierrätysraaka-aineiden kuten kierrätyskipsin ja kierrätyslasimurskeen lisäksi. Kiertotalous tarjoaa meille ratkaisuja hiilipäästöjemme vähentämiseen. 

Vaikka pyrimmekin minimoimaan tuotannossa syntyvän prosessijätteen ja sivuvirtojen määrän ja kierrättämään sitä takaisin tuotantoprosessiin, ei hukalta aina voi välttyä. Onkin tärkeätä löytää näille materiaaleille hyödyntämis- ja kierrätyssovelluksia, joissa materiaalit voivat korvata neitseellisiä raaka-aineita. 

Tutkimus- ja innovaatiohankkeet ovat tärkeitä yhteistyöverkostoja vaihtoehtoisten ja uusien raaka-aineiden kehittämisessä, testauksessa ja käyttöönotossa. Saint-Gobain Finland koordinoi EU-rahoitteista H2020 mineraalivillajätteen hyödyntämiseen tähtäävää kiertotalouden WOOL2LOOP – innovaatiohanketta. Olemme mukana myös toisessa EU-rahoitteissa Horizon 2020 -hankkeessa nimeltään VIOBOND. Hankkeessa pyritään kehittämään ligniinistä biopohjaista sideainetta lasivillalle, ISOVER on hankkeessa mukana konsortion teollisena partnerina.

Pakkausten ja pakkausmateriaalien osalta teemme työtä monella saralla esimerkiksi optimoiden pakkausmateriaalien käyttöä, ottamalla käyttöön kierrätysraaka-ainetta sisältäviä kalvomuoveja ja kehittäen täysin kierrätettäviä pakkauksia. Liityimme vuoden 2021 lopulla Rakentamisen muovit green deal -sitoumukseen, jossa yhteistyössä koko toimitusketjun kanssa pyritään edistämään erityisesti kalvomuovien kiertotaloutta. 

Äärimmäisen tärkeätä meille on avoin dialogi ja yhteistyö raaka-ainetoimittajiemme ja kumppaniemme kanssa. Saavuttaaksemme hiilineutraaliuden tarvitsemme yhä vähäpäästöisempiä raaka-aineita ja palveluja, kuten raaka-aine- ja asiakastoimitusten kuljetukset.

Viestintä ja koulutus

Viestimme ja koulutammePanostamme ilmastotietoisen, vähähiilisen rakentamisen osaamiseen, ja se on sisäinen vahvuutemme. Koulutamme ja haastamme työntekijöitämme kehittymään vastuullisuuden, vähähiilisen kestävän rakentamisen asiantuntijoiksi.

Asiantuntijatiimeiltämme saat apua ja tukea siihen, miten rakentaa kestävämpiä rakennuksia tuotteistamme ja kuinka soveltaa ratkaisujamme vähähiilisyyden saavuttamiseksi parhaiten juuri sinun hankkeessasi. 

Saint-Gobain Akatemian asiakaskoulutukset ja webinaarit tähtäävät viimeisimmän tiedon jakamiseen tuotteistamme ja ratkaisuistamme, tuotteiden oikeaan käyttöön ja myös ammatilliseen pätevöitymiseen. Ilmastovaikutukset, vähähiilisyys ja vastuullisuus ovat yhä tärkeämpiä aiheita koulutuksissamme ja webinaareissamme.

Viestimme vastuullisuustyöstämme ja hiilitiekarttamme etenemisestä eri tavoin. Käymme jatkuvaa keskustelua asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa siitä, miten parhaiten yhteistyössä onnistumme mahdollistamaan heidän toiminnan vähähiilisyyden, ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamisen.

Katso lisää webinaaritallenteista:

Alan vieminen eteenpäin

Haluamme toimia esimerkkinä alallammeOsallistumme aktiivisesti erilaisten järjestöjen ja verkostojen toimintaan, vapaaehtoisiin aloitteisiin, projekteihin ja kehityshankkeisiin vähähiilisen rakennetun ympäristön kirittämiseksi. Ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyys vaatii, että koko rakennusala etenee yhdessä yli rakentamisen arvoketjun – pidemmälle ja nopeammin. Tarvitsemme ja haluamme kaikki asiakkaat, kumppanit, toimittajat, päättäjät ja muut sidosryhmät mukaan tähän työhön. Haluamme toimia esimerkkinä ja jaamme avoimesti tietoa toiminnastamme sidosryhmiemme kanssa. Lue lisää yhteistyöverkostoistamme

 

Back top