Vastuullisuustiekartta

Vuoteen 2035 yltävä vastuullisuustiekarttamme sisältää toimenpiteet, joilla voidaan nollata kokonaispäästöistämme. Itse voimme vaikuttaa esimerkiksi tuotantoprosessiemme energiatehokkuuteen, käytettäviin energiamuotoihin, kierrätysraaka-aineiden määrään, prosessijätteen minimoimiseen, tuotekehitykseen sekä omaan tapaamme työskennellä ympäristö huomioiden. Monessa asiassa olemme kuitenkin riippuvaisia arvoketjumme toimijoista; raaka-ainetoimittajistamme, kumppaneistamme, asiakkaista ja muiden toimialojen ilmastotoimista sekä kehitystyöstä tulevina vuosina. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön saavuttaminen edellyttää arvoketjujen ja toimialojen yhteistyötä. Me haluamme toimia näissä verkostoissa edelläkävijänä. Tämän vuoksi käymme jatkuvaa keskustelua sidosryhmiemme kanssa uusien, ympäristöä vähemmän kuormittavien ratkaisujen löytämiseksi.

Tiekartalla on vielä paljon olettamuksia ja meistä riippumattomia tekijöitä, mutta suuntaviivat tulevaisuuteen on piirretty. Vastuullisuustiekarttamme kattaa viisi osa-aluetta, joista jokaiselle on rakennettu oma toimintasuunnitelmansa välietappeineen. Osa-alueet ovat vastuullisuus työssä ja työpaikalla, vastuulliset tuotteet ja ratkaisut, vastuullinen tuotanto ja toimitusketju, vastuullisuusviestintä ja -koulutus sekä koko kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuuden edistäminen.
 

1.1.1    Hiilineutraalius

Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisuus- ja ilmastotyöllemme - haluamme olla hiilineutraali toimija Suomessa vuonna 2035 ja globaalisti vuonna 2050. Vuonna 2019 syntyneistä 150 000 tonnin kokonaispäästöistämme 20 prosenttia on lähtöisin omasta tuotannostamme ja 80 prosenttia syntyy arvoketjun toiminnasta.

1.1.2 Ihmiset

Haluamme toimia vastuullisemmin työssä ja työpaikalla. Koulutamme henkilöstöämme ilmastotietoisiin valintoihin ja päätöksentekoon päivittäisessä työssä. Kaikki työntekijämme suorittavat Saint-Gobain ja ilmasto 2050 - koulutuksen, vastuullisuus- ja ilmastotyö on jalkautettu uusien työntekijöiden perehdytykseen ja jokaisen henkilön ja tiimin palkitsemisperusteisiin. Mittaamme työasiamatkustamisen hiilipäästöjä ja pyrimme puolittamaan työasiamatkustamisen päästöt vuoden 2019 tasosta. Tähän liittyvänä toimenpiteenä ryhdyimme muun muassa tarjoamaan henkilöstöllemme työsuhdepolkupyöräetua syksystä 2021 eteenpäin. 

Olemme myös ottaneet käyttöön Green Office ympäristöjärjestelmän, jonka avulla pyrimme vähentämään toimistoissamme syntyvää hiilijalanjälkeä entisestään ja sitouttamaan koko henkilöstömme yhä vahvemmin ilmastotavoitteisiimme.

Koska vastuullisuus on strategiamme ytimessä, se on keskeinen osa myös yrityskulttuuriamme. Vastuullisuustiekarttamme tekemiseen osallistui suuri joukko ihmisiä eri toiminnoista - tuotanto, osto, tuotekehitys, myynti, markkinointi, HR, toimitusketjun hallinta - ihan jokaisella toiminnolla ja tiimillä on roolinsa tiekarttamme toteuttamisessa. Työ on vasta alkanut, mutta tavoitteemme on kirkas läpi koko organisaation ja opimme matkan aikana paljon uutta.

Katso lisää.
 

1.1.3 Tuotteet ja palvelut

Kehitämme yhä vähäpäästöisempiä ja vastuullisempia, aina yhtä suorituskykyisiä tuotteita ja palveluita, joiden avulla autamme asiakkaitamme pienentämään omia ilmastovaikutuksiaan. Laskemme tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutukset ja näin tuotamme tärkeää tietoa tuotekehityksen ja asiakkaidemme käyttöön. Julkaisemme uusia ja päivitämme nykyisiä EPD-ympäristöselosteitamme jatkuvasti asiakkaidemme, suunnittelijoiden ja konsulttien työtä helpottamaan. Lisäksi tarjoamme jalostetumpaa päästötietoa lukuisista rakenteista ja ratkaisuistamme erityisesti rakennusten suunnitteluvaiheeseen.

Tutkimme, testaamme ja otamme käyttöön vaihtoehtoisia raaka-aineita, joiden avulla voimme korvata neitseellisiä tai päästöintensiivisiä raaka-aineita - meille tärkeiden kierrätysraaka-aineiden kipsin ja lasimurskeen käyttöä tehostaen.  Vähäpäästöisempien tuotteiden kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon tuotteen koko elinkaari ja suunnitella tuotteita, jotka ovat kierrätettäviä, hyötykäytettäviä tai jopa uudelleenkäytettäviä elinkaarensa lopussa. Myös pakkausten kierrätettävyys ja materiaalien uusiutuvat tai kierrätetyt raaka-aineet tulee huomioida tuotesuunnittelussa. Kiertotalous tarjoaa meille yhden merkittävimmistä ratkaisuista hiilipäästöjemme vähentämiseen - ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista tinkimättä.

Yhtiön luotsaama EU-rahoitettu kiertotalouden innovaatiohanke WOOL2LOOP eteni vuonna 2020 suunnitelmien mukaisesti - innovaatiohankkeen tavoitteena on korvata hiilidioksidipäästöintensiivistä Portland-sementtiä rakennusmateriaaleissa mineraalivillajätteestä valmistetun geopolymeerin avulla.

Katso lisää

1.1.4 Tuotanto- ja toimitusketjut

Tuotantolaitosten energiatehokkuus ja käytettävät energiamuodot sekä tuotantoprosessien optimointi resurssien käytön näkökulmasta ovat asioita, joihin voimme itse vaikuttaa. Toki teollisten prosessien sähköistäminen ei meillä, eikä muillakaan toimijoilla tapahdu ihan hetkessä - saatavilla olevat teknologiaratkaisut ja vähäpäästöisen sähköenergian saatavuus ottavat tulevina vuosina jättiloikkia. Samoin voimme nähdä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian kehittyvän harppauksin. Vaikka pyrimmekin minimoimaan tuotannossa syntyvän prosessijätteen tai sivuvirtojen määrän ja kierrättämään sitä takaisin tuotantoprosessiin, ei hukalta aina voi välttyä. Onkin tärkeää löytää näille materiaaleille hyödyntämispaikka, joissa materiaalit voivat korvata neitseellisiä raaka-aineita. Äärimmäisen tärkeätä on avoin dialogi ja yhteistyö raaka-ainetoimittajiemme ja kumppaniemme kanssa, saavuttaaksemme hiilineutraaliuden tarvitsemme yhä vähäpäästöisempiä raaka-aineita ja palveluja, kuten kuljetukset. Tuotantomme on vahvasti kotimaista, ja näin vältämme merkittävän osan mm. logistiikan aiheuttamista päästöistä. Esimerkiksi Weberin tuotteiden kotimaisuusaste on yli 95 prosenttia raaka-aineet, tuotekehitys ja valmistus mukaan lukien.

Suomessa olemme allekirjoittaneet yhtenä vastuullista energiankäyttöä edistävistä teollisuusyrityksistä kanssa valtion ja eri toimialojen välisen Energiatehokkuus-sopimuksen, jossa sitoudumme vähentämään energiankulutustamme 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Gyprocin Kirkkonummen tehdas oli yksi ensimmäisiä teollisuusyrityksiä Suomessa, jolle myönnettiin keväällä 2012 ISO 50001 -energianhallintasertifikaatti. Saint-Gobain Finland Oy siirtyi vuoden 2018 alussa käyttämään vihreää sähköä kaikissa tuotantolaitoksissaan sekä toimipisteissään. Isoverin Forssan tehtaalla käytetystä kaasusta 70 % on paikallisesti tuotettua biokaasua.
 

1.1.5 Viestintä- ja koulutus

Panostamme ilmastotietoisen, vähähiilisen rakentamisen osaamiseen, ja se on sisäinen vahvuutemme. Koulutamme ja haastamme työntekijöitämme kehittymään vastuullisuuden, vähähiilisen kestävän rakentamisen asiantuntijoiksi. Asiantuntijatiimeiltämme saat apua ja tukea siihen, miten rakentaa kestävämpiä rakennuksia tuotteistamme ja kuinka soveltaa ratkaisujamme vähähiilisyyden saavuttamiseksi parhaiten juuri sinun hankkeessasi. 

Asiakaskoulutuksemme ja webinaarimme tähtäävät viimeisimmän tiedon jakamiseen tuotteistamme ja ratkaisuistamme, niiden oikeaan käyttöön ja myös ammatilliseen pätevöitymiseen. Muun muassa Saint-Gobain Akatemia tarjoaa rakennusalan ammattilaisille maksutonta täydennyskoulutusta, jossa kouluttajina toimivat parhaat asiantuntijamme. 

Viestimme vastuullisuustyöstämme ja hiilitiekarttamme etenemisestä eri tavoin.  Käymme jatkuvaa keskustelua asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa siitä, miten parhaiten yhteistyössä onnistumme mahdollistamaan heidän toimintansa vähähiilisyyden, ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamisen. Ilmastovaikutukset, vähähiilisyys ja vastuullisuus ovat yhä tärkeämpiä aiheita koulutuksissamme ja webinaareissamme.

Teemme myös jatkuvaa yhteistyötä myös eri oppilaitosten kanssa. Hiljattain saimme päätökseen yhteistyöhankkeen, jossa opiskelijat auttoivat kartoittamaan laajamittaisesti eri brändiemme rakennusratkaisujen hiilijalanjälkeä.

Katso lisää.

https://www.saint-gobain.fi/akatemia

1.1.6 Alan eteenpäin vieminen

Osallistumme aktiivisesti erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja verkostojen toimintaan, aloitteisiin, projekteihin ja kehityshankkeisiin vähähiilisen rakennetun ympäristön mahdollistamiseksi. Haluamme toimia esimerkkinä ja jaamme avoimesti tietoa toiminnastamme sidosryhmiemme kanssa.  

Olemme avoimia ja valmiita tekemään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa kestävän rakentamisen edistämiseksi ja uskomme vakaasti siihen, että olemme rakentamisen arvoketjussa enemmän kuin vain materiaalitoimittaja.

Teemme yhteistyötä kestävän rakentamisen ja vastuullisuuden saralla sekä globaalisti että paikallisesti. Kuulumme muun muassa monimuotoisuusverkosto FIBSiin ja olemme vahvasti mukana Green Building Council Finlandin toiminnassa. Vastuullisuuspäällikkömme Anne Kaiser toimii Green Building Council Finlandin puheenjohtajana vuonna 2022, ja toimitusjohtajamme Olli Nikula on eurooppalaisten Green Building Councilien yhteisen Building Life -hankkeen lähettiläs.

Lue lisää.

Green Building Council

FIBS

Green Building Council

GBC Finlandin toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. GBC haluaa voimakkaasti uudistaa kiinteistö- ja rakennusala kestävämmäksedistämällä hiilineutraalisuutta, kiertotaloutta sekä "uutta vihreää".

Yritysvastuuverkosto FIBS

FIBS-verkoston kautta voimme kehittää toimintaamme yhdessä muiden yritysten ja organisaatioiden huippuosaajie kanssa, ja samalla rakentaa mainettamme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti toimivana kestävän rakentamisen edelläkävijänä.

 

Back top